REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.hurtowniakosmetycznaonline.pl;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozifla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest firma: Wolar wody toaletowe, kosmetyki Wojciech Lauryn z siedzibą w 82-200 Malbork, ul. Grunwaldzka 10, NIP 5791549712, REGON 220096946.;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami netto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w ul. Grunwaldzka 10, 82-200 Malbork w godzinach 08:00-16:00;

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: dane do wysyłki, wybór płatności (pobranie lub przelew), wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego koszt dostawy:

a) za pobraniem 18,00 zł brutto

b) przedpłata na konto 22 zł brutto telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane: Wolar Wojciech Lauryn, ul. Grunwaldzka 10, 82-200 Malbork nr konta: 36106000760000339000051306, tytuł płatności: nr zamówienia;

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki; 2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów: 1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, 2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta, 3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO, 4) o prace budowlane, 5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

3.5 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych;

3.6 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Przesyłki przez nas wysyłane są zawsze ubezpieczone. 
Proszę pamiętać,aby podczas odbioru przesyłki (lub zaraz po odbiorze) sprawdzić jej zawartość i w razie wystąpienia uszkodzeń spisać z kurierem protokół szkody który jest jedyną podstawą do reklamacji. 

4.2 Reklamacje związąne z błędami w zamówieniu lub brakiem poszczególnych towarów rozpatrywane są do 3 dni roboczych od daty dostarczenia,po upływie tego czasu hurtownia Wolar przyjmuje że zamówiony towar jest zgodny ze stanem na fakturze.                                                                                                                                                                                      

4.3 Reklamację prosimy zgłaszać na adres:

a) Wolar Wojciech Lauryn, ul. Grunwaldzka 10, 82-200 Malbork

b) e-mail: wolarmalbork@o2.pl

c) telefonicznie 502-531-802.

4.4 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, a ponadto prosimy o opisanie: zgłoszenie wady, dane na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową). 

Reklamowany towar należy wysłać pod wskazany adres:

Wolar Wojciech Lauryn       ul.Bohaterów Września 1939 roku 15 A         82-224 Szymankowo 

4.5 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

4.6 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

WIADOMOŚCI MMS i SMS NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE - PROSIMY BARDZO POWAŻNIE POTRAKTOWAĆ TĘ INFORMACJĘ.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Wolar Wojciech Lauryn jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);

6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:

1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;

2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;

3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

7. Postanowienia końcowe.

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

7.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018r. Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę WOLAR Wojciech Lauryn z siedzibą w Malborku 82-200 ul.Grunwaldzka 10,oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wolar Wojciech Lauryn ul.Grunwaldzka 10 82-200 Malbork,tel.502-531-802, adres e-mail:wolarmalbork@o2.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych. 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WOLAR Wojciech Lauryn jest przesyłanie ofert handlowych ( drogą mailową i telefoniczną ), przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WOLAR Wojciech Lauryn, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: wolarmalbork@o2.pl

6. Skarga do organu nadzorczego. 
W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji zamówienia lub usługi.

8. Profilowanie danych osobowych. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych. 
Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: Bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS